Pojem tvrz označuje ve středověku a raném novověku drobné opevněné feudální sídlo budované obvykle v těsné návaznosti na venkovské osídlení a hospodářské zázemí, čímž se odlišuje od hradu. Vymezení tvrzí jako samostatné kategorie sídel je českou a částečně polskou zvláštností, protože v ostatních zemích jsou podobné objekty označované jako hrady.

Hranice mezi hrady a tvrzemi je neostrá a existuje řada objektů, které bývají  zařazovány (historicky i v moderní době) do obou skupin. I v případě Starého hradu je tato hranice neostrá. Na jedné straně historické označení "Starý hrad" a na straně druhé se jedná z hlediska pojmosloví spíše o tvrz.

V případě vojenského konfliktu byly tvrze schopné odolat náhlým přepadům a bojům v sousedských sporech, ale k obraně proti delšímu obléhání neměly dostatečné možnosti.

Tvrze vznikaly v českých zemích od 13. století do třicetileté války. Stavebníkem  byla především nižší šlechta, bohatí měšťané a církevní hodnostáři.

Později byly tvrze v některých případech přestavěny na renesanční či barokní zámky, ale často i zanikly. Ty, které si zachovaly původní ráz, byly přeměněny na vesnické sýpky, stodoly, manufaktury anebo stáje pro užitkový dobytek.

V případě Starého hradu došlo k přestavbě hospodářské části do podoby pivovaru (později využití jako sladovny pro nový pivovar), který sloužil až do padesátých let 20. století. Obytná část sloužila až do nedávné doby jako obecní byty.

Zpracováno za pomoci citace z WIKIPEDIE - zdroj zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad