Pivovar Želetava, historie panského pivovaru a sladovny – zasazení do kontextu doby
zdroj: Černokostelecké pivovarské muzeum a archiv, o.p.s. + vlastní doplnění dle historických pramenů

I. etapa: 993–1517

Z roku 993 pochází písemná zmínka o výrobě piva v břevnovském klášteře, jedná se o první písemnou informaci o výrobě piva na našem území. Horní hranici této etapy ohraničuje rok 1517, kdy se díky legislativním úpravám začalo rozvíjet vrchnostenské pivovarství. Jedná se o řemeslnou výrobu piva.

 

993

První písemná zmínka o výrobě piva na našem území.

1400 -1420

Pivovar v manském domě na Křivoklátě.

II. etapa: 1517–1842

Druhá etapa přibližuje tři staletí pivovarské výroby – období, během kterého bylo na našem území postaveno nejvíce pivovarů. Zahrnuje největší skupinu – pivovarské objekty postavené v 17. a 18. století (barokní pivovary). Etapa končí klasicistními objekty první poloviny 19. století. V tomto období pokračuje řemeslná výroba piva, postupně je používáno strojní zařízení na ruční pohon. V roce 1842 byl postaven měšťanský pivovar v Plzni, nový klasicistní objekt s tehdy nejmodernější technologií výroby piva a tento letopočet je považován za oficiální historický mezník mezi řemeslnou a průmyslovou výrobou piva z technologického hlediska.

 

1517

Svatováclavská smlouva, šlechtě povolena výstavba pivovarů mimo jejich sídla.

16. století

Největší rozmach pivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vznik renesančních pivovarů – samostatných budov uzpůsobených technologii; počátky ohromných sporů mezi městy a vrchností končících až rokem 1869; stavby postupně zanikají důsledky třicetileté války.

1568

První zmínka o panském pivovaru se sladovnou v Želetavě.

1791

Období reforem v pivovarství, "revoluční" publikace sládka Poupěte.

30. léta 19. století

Od 30. let vyrábí Václav Novák v Sobotce hvozdy „bez kouře“ s využitím topného tělesa a kaloriferů

 

III. etapa: 1842–1930 (+ do ukončení výroby Želetavského pivovaru v roce 1953)

Třetí etapa představuje ve výrobě piva a výstavbě pivovarů dynamické období. Končí téměř veškerá řemeslná výroba, probíhá modernizace stávajících pivovarů, technologie využívá strojních zařízení, ruční pohon nahrazuje parní. Ryze průmyslové výroby jsou z technologického i stavebního hlediska objekty poslední třetiny 19. století. Horní hranicí je letopočet výstavby pivovaru v Tupadlech u Kutné Hory, patrně nejmladšího historického pivovaru u nás.

 

1842

Výstavba nového měšťanského pivovaru v Plzni; změna technologie kvašení na spodní; tento rok je považován za počátek průmyslové výroby piva, i když výroba spodně kvašeného piva je doložena již před tímto letopočtem.

1846

První vaření parou ve Wankově pivovaru v Praze.

1848

Povolena výstavba nových pivovarů za poplatek - uvolnění středověkých privilegií, které vyvrcholilo roku 1869 zrušením propinačního práva Propinační právo (jus educilli), neboli výčepní právo, bývalo výhradní právo „v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku páliti i oboje prodávati.“. Zrušení roboty, zániky panských pivovarů

1867-8

Výstavba nového pivovaru na parní pohon Parní stroj je pístový tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb. a přestavba starého pivovaru na samostatnou sladovnu. Hospodářská část Starého hradu je tak přeměněna na moderní sladovnu. A je postaven nový pivovar (nyní budovy Želetavské sýrárny).

1869

Zrušeno propinační právo Propinační právo (jus educilli), neboli výčepní právo, bývalo výhradní právo „v jistém určitém okršlku pivo vařiti a kořalku páliti i oboje prodávati.“, zahájena výstavba nových moderních průmyslových pivovarů.

1888

Počátek používání umělého chlazení českých strojírenských firem.

1908

Velmi zdařilá přestavba sladovny firmou Novák&Jahn Firma Novák&Jahn ve Starém hradu provedla mimořádně zdařilou rekonstrukci sladovny. Toto strojní vybavení je ozdobou věže A3. A rovněž unikátně zachovanou a význačnou připomínkou řemeslné zdatnosti a konstrukčního umu naších předků..

1930

Výstavba pivovaru v Tupadlech u Kutné Hory (poslední postavený pivovar na našem území).

1953

Ukončení činnosti Želetavského pivovaru se sladovnou ve Starém hradě.

 

IV. etapa: Chátrání po roce 1953 a první dílčí opravy na počátku 90. let dvacátého stol.

Hospodářské objekty Starého hradu počaly sloužit ke skladování zemědělských pesticitů. Četnická stanice situovaná v přízemí budovy D se proměnila na služebnu Sboru národní bezpečnosti. Obytná část Starého hradu sloužila jako sociální byty. Sladovnická věž postupně chátrala. Po ukončení skladování zemědělské chemie a zrušení služebny SNB objekty nadále chátraly. V roce 1988 podán návrh na zbourání Starého hradu pro celkovou zchátralost. Ke zbourání nakonec nedošlo. V letech 1991 až 1993 areál sloužil jako prodejna stavebnin. Krátce rovněž pro výrobu zahradních betonových prvků. Počátkem devadesátých let 20. století začaly být realizovány první dílčí opravy směřující k záchraně památky.

 

1953 - 1982

Hospodářská část slouží jako sklad pesticidů.

 

2. 10. 1968

Starý hrad zapsán do státního seznamu kulturních památek.

 

1986

Došlo ke zbourání historické kovárny Starého hradu, kdy rozhonutím orgánu památkové péče ze dne 17. 3. 1986 bylo upuštěno od památkové ochrany kovárny pro její naprostou devastaci.

 

1988

Dne 21. září 1988 orgán památkové péče provedl místní šetření, ze kterého vyplynulo, že stavební stav hospodářských budov je velmi neuspokojivý. Po desetiletí byla zcela zanedbána průběžná údržba. Utrhla se část koruny komína, která zcela zničila střešní krytinu bývalé sladovny. Do objektu zatékalo. Podlahy a omítky byly poničeny v důsledku skladování chemikálií. Následně tehdejší vlastník ZZN Třebíč podal návrh na demolici Starého hradu.

1991

V předjaří roku 1991 byly odstraňovány chemikáliemi zničené vnitřní omítky a podlahy v budově B.

1991-1993

Areál slouží jako stavebniny firmy TERNO.

1992

Došlo k opravě zříceného komína sušárenské věže včetně podepření čapího hnízda. Během dalších cca 10 let si čápi hnízdo různě upravovali. Stalo se značně vysokým a nestabilním, což vyvolalo po roce 2012 nezbytnost provedení dalších náročných prací na záchraně hnízda včetně zřízení nové koruny komína.

2006

Byly odstraněny provizorní laminátové přístřešky zbudované původním vlastníkem ZZN Třebíč, které zcela mimořádně hyzdily historické budovy Starého hradu.

 

V. etapa: Opravy Starého hradu od roku 2012

Od roku 2012 jsou budovy Starého hradu kontinuálně opravovány. Vždy zejména o prázdninových měsících v závislosti na množství prostředků, které se podaří shromáždit. Prvních šest let bylo plně věnováno odstranění nejzávažnějších havarijních stavů. Proběhly především výměny střešních krytin, opravy propadlých krovů schodišť a podlah. Od roku 2019 je opravována Sladovnická věž. Jedná o druhou ucelenou opravu konkrétní stavební součásti Starého hradu. První ucelenou opravou bylo pivovarské sklepení opravené v letech 2019-2021.

 

2012-2018

Opravy nejzávažnějších havarijních stavů. Proběhly výměny střešních krytin, opravy propadlých krovů schodišť a podlah. Byly odstraněny nepůvodní betonové podlahy nasáklé chemickými přípravky, které byly 40 let skladovány v přízemí. Byla provedena oprava odvodnění některých budov. Vnější stěny budov A1, D1 a D2 byly znovu vyspraveny a opatřeny vápennými nátěry. Dále došlo k různým dalším drobným opravám, které bylo nezbytné pro záchranu památky neprodleně provést. Kupříkladu opravy vitrážních půdních oken budovy A1 včetně nátěrů oken v přízemí a doplnění chybějících mříží a pod.

 

2019

Zahájení oprav Sladovnické věže.

 

2019-2021

Provedena oprava pivovarského sklepení. Došlo k opravě propadlých kleneb a sesutých zdí. Byly kompletně vyvoženy hmoty ze závalů. Byla opravena kamenná podlaha a před sklepením bylo provedeno kamenné dláždění zabezpečující odvod dešťových vod. K dokončená opravy zbývá venkovní čelní zeď, ta pro nedostatek prostředků zatím není hotova.

 

27.8.2020

První zkušební protočení horního vendruVendr, čili obraceč sladu je ozdobou věže A3. A je rovněž nádhernou připomínkou řemeslného umu našich předků.Video ze spuštění. za pomoci elektrického motoru.

20.4.2023

Účastníme se odborné konference PIVOVARY NA DRUHOU - Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy - s příspěvkem OBNOVA PANSKÉ SLADOVNY V ŽELETAVĚ.

5.8.2023

První veřejná prohlídka Sladovnické věže a pivovarského sklepení v rámci oslav 720 let od první písemné zmínky o Želetavě.

od 7.8.2023

Uklízíme po dni otevřených dveří a zas obracíme oči směrem k opravám ...

Podpora Starého hradu

© 2024 Starý hrad