19. století

19. století

Pivovar fungoval i v první polovině 19. století. Dne 1. října 1827 uzavřel Hospodářský úřad v Želetavě s Václavem Povolným nájemní smlouvu o pronájmu vrchnostenského pivovaru na tři roky, tedy do roku 1830.

V roce 1862 prodal Gustav Podstatský-Lichtenstein statek Želetavu Karlovi Fridrichovi Kammelovi. V době jeho působení byl ve druhé polovině 60. let 19. století starý pivovar zrušen a nový, parní, vybudován přímo v městečku. Ve „Starém hradu" zůstala pouze sladovna. Na základě odevzdací smlouvy ze dne 30. dubna 1870 postoupili Želetavu Karel Fridrich a Anna Kammelovi baronu Karlu Kammelovi von Hardeggerovi, jemuž byl statek knihovně připsán dne 16. května 1870. PO jeho smrti připadl v roce 1902 jeho dceři, hraběnce Anně Attemsové.

Již za Rakouska-Uherska (1918) sídlila v části objektu četnická stanice.

Dne 1. února 1935 byl pivovar Karla Kammela-Hardeggera pronajat Janu
Stallerovi (působil jako sládek). Součástí pronájmu byla i budova sladovny stále
se nacházející v části „Starého hradu".

Velkostatek byl konfiskován dle dekretu prezidenta republiky dne 3. srpna 1945.

Ke dni 1. listopadu 1949 převzala objekt č. p. 1 obec Želetava a užíval ho podnik ZZN.. Stalo se tak na základě zápisu sepsaného dne 12.listopadu 1949 v kanceláři Místního národního výboru. V budově v té době sídlila četnická stanice, která měla zaplacený nájem do konce roku 1949. V době kolem roku 1966 došlo k opravě omítek tvrze, přičemž bylo poškozeno staré renesanční omítkové kvádrování. V jednom z interiérů vstupního traktu byla odhalena blíže neurčená malba.

Dne 16. ledna 1973 byly objekty nacházející se na pozemcích parcelní č. 1/1 a 2 zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 3 198.

V témž roce podnik Zemědělského zásobování a nákupu (ZZN) přestal využívat sýpku ke skladování obilí a přeměnil ji na úložiště chemických prostředků – pesticidů. Po novelizaci zákona o vodách pak byla činnost skladu v 80. letech postupně omezována. Dne 17. března 1986 bylo upuštěno od památkové ochrany kovárny.

V roce 1987 byl z důvodu ochrany vodních zdrojů definitivně zrušen sklad pesticidů v někdejší sýpce. Pro uchovávání obilí se tyto prostory vzhledem k chemickému zamoření již nehodily a tak podnik ZZN v lednu roku 1988 navrhl vyřazení objektu ze seznamu nemovitých kulturních památek a jeho následnou demolici. Teprve roku 1990 tato žádost byla definitivně zamítnuta.

Zajímavé odkazy:

Pivovar Želetava
Pivety.com
Komínová databáze