Současné snahy o obnovu

ROK 2012

- Zahájena jednání se zainteresovanými orgány státní správy a samosprávy o osudu památky
- Byla odstraněna náletová vegetace v zahradě
- Byl proveden statický posudek
- Nemovitosti byly zaměřeny a vznikl tak polohopis a výškopis
- Byl zhotoven 3D model v programu AutoCAD
- Byla provedena další stavební vyhodnocení
- Byla částečně opravena střecha budovy A-1 a odstraněny nejkritičtější závady ostatních střech
- Došlo ke zřízení tohoto webu s animacemi a profesionálním fotografiemi

ROK 2013

- Obnova střechy objektu A-1 ½ směrem do zahrady – výměna střešní krytiny a obnova trámoví se zřetelem na zachování historického stavu (užita původní taška „bobrovka“ a byly zcela zachovány původní tvary měněného trámoví)
- Zahájení opravy nosných trámů podlahy a stropu budovy A1 v propadlé části za použití jeřábové mechanizace s ručním usazením dřevěných prvků
- Odstranění stromů vzrostlých v těsné blízkosti budovy narušující kořeny základy a větvemi střešní krytinu budov A1 a A2
- Dozor realizačních firem v průběhu provádění prací, kontrolní prohlídka orgánů památkové péče
- Likvidace hmot vzniklých z obnovy – zejména špatné střešní tašky a odstraněného trámoví
- Další údržba vegetace v ploše zahrady
- Různé úklidové a vyklízecí práce
- Vyhodnocení dalších kritických stavů a zpracování podkladů pro práce navržené k realizaci v roce 2014
- Doplněny příspěvky na webových stránkách

Pro ROK 2014 je plánováno:

- Dokončení opravy střechy budovy A1 (v roce 2013 nebylo plně dokončeno pro nedostatek fin. prostředků a nutnost opravy propadu nosných trámů)
- Dokončení opravy nosných trámů podlahy a stropu budovy A1 za použití jeřábové mechanizace s ručním usazením dřevěných prvků
- Oprava fasád A1
- Provedení opatření proti vzlínání vody, zejména směrem ze zahrady pod rybníkem Hadrava
- Odstranění betonu v budově A2
- Oprava oken, dveří, schodiště na půdu A1 apod.
- Další různé práce na obnově
- Příprava a zkoumání pro práce v dalším roce 2015


Provedení prací záleží na množství získaných prostředků, které se podaří shromáždit. Za každou pomoc děkujeme!